Okres: Banská Bystrica
Volebné číslo: 35

Milan Lichý

Ochranár-lesník, nezávislý poslanec MsZ v Banskej Bystrici, klub Banskobystrická alternatíva.

Som rád, že v mojom tíme kandidátov do zastupiteľstva máme aj ľudí, ktorí sa venujú environmentálnym témam. Milan Lichý dlhodobo upozorňuje na význam zelene v mestskom priestore, na jej dôležitosť pri zvyšovaní kvality života a na potrebu adaptácie na klimatické zmeny v 21. storočí. Je členom rôznych iniciatív, ktoré sa zaoberajú problémami životného prostredia v obciach a mestách (napríklad znečisťovanie ovzdušia, pôdy, vody).

Je dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zakladajúcim členom klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. Aktívne pripomienkoval zmeny a doplnky územných plánov v prospech udržania kvality prostredia, nový územný plán mesta Banská Bystrica, aby jeho súčasťou neboli malé vodné elektrárne ako bariéry na toku Hrona alebo výstavba na vrchu Urpín. Pripomienkoval aj územný plán VÚC.

Milan Lichý je členom združenia protikorupčných aktivistov Antikor. V roku 2007 počas tzv. „čierneho utorka“ aktívne spolu s klubom BBA v banskobystrickom zastupiteľstve vystupoval proti zámeru hromadne odpredať pod cenu majetok v hodnote minimálne 300-miliónov korún (10 miliónov eur). Väčšina vtedajšieho zastupiteľstva nakoniec napriek protestom BBA predala majetok za sumu 180-miliónov korún (6 miliónov eur). Vystupoval aj v iných kauzách týkajúcich sa odkrývania nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Profesijne sa zaoberá udržateľným obhospodarovaním lesov, certifikáciou lesov, posudzovaním vplyvov činností na životné prostredie, či pozemkovými úpravami.

„Všetko čo čo robíme, musíme robiť slušne, zodpovedne, s úctou k človeku i k prírode, s dobrým úmyslom, pokorou, poctivo, čestne, pretože raz sa to nám alebo našim deťom vráti,“ hovorí Milan Lichý.